• Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng "Các kiến thức cơ bản về lập trình C# đã học" bao gồm: Cấu trúc của 1 ứng dụng C# nhỏ, kiểu dữ liệu định sẵn, kiểu liệt kê, kiểu record, kiểu array, phân tích top-down theo hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ntt 27/04/2020 26 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung của bài giảng gồm: Tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#, tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC#, Extended Backus-Naur Form (EBNF) notation, cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name), cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p ntt 27/04/2020 26 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng bao gồm các nội dung: Cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ; abstract type; tính bao đóng; tính thừa kế & cơ chế 'override', tính bao gộp; thông điệp, tính đa xạ và kiểm tra kiểu; tính tổng quát hóa, class. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ntt 27/04/2020 35 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung chương 4 bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp, định nghĩa đối tượng đại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ntt 27/04/2020 21 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#, liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 27/04/2020 29 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quát về xây dựng ứng dụng bằng VS .Net, một số đối tượng giao diện thường dùng, hiệu chỉnh thuộc tính các đối tượng giao diện, sự kiện - Hàm xử lý sự kiện, qui trình điển hình viết 1 ứng dụng bằng VC#,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 27/04/2020 28 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình; đối tượng vẽ và cơ chế vẽ nội dung; xuất chuỗi văn bản; xuất ảnh bitmap; xuất hình ₫ồ họa toán học; thí dụ viết ứng dụng vẽ đối tượng phức hợp; xây dựng đối tượng giao diện có hình dạng tùy ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ntt 27/04/2020 25 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về ₫ời sống của dữ liệu của ứng dụng VC#, các cấp độ ghi/đọc dữ liệu phổ biến, ghi/đọc chuỗi byte thô ra/từ file, ghi/đọc chuỗi ký tự ra/từ file, ghi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file nhị phân, hi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file văn bản,... Mời các bạn...

   53 p ntt 27/04/2020 34 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về lập trình song song, lập trình multi-process bằng class Process; lập trình multi-thread bằng class Thread, demo tính hiệu quả của multi-thread, demo vấn đề tương tranh giữa các thread đồng thời, demo việc giải quyết tương tranh giữa các thread.

   28 p ntt 27/04/2020 29 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về interface và class tổng quát hóa, class cụ thể - Stack các số nguyên, class tổng quát hóa - Stack các phần tử kiểu T, ràng buộc về tham số kiểu hình thức, sử dụng class tổng quát hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 27/04/2020 30 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về giao diện cá nhân hóa, xây dựng User control & ứng dụng, xây dựng Inherited control & ứng dụng, xây dựng Owner-drawn control & ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ntt 27/04/2020 21 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về truy xuất database, truy xuất database thông qua ADO .Net; thí dụ lập trình dùng ADO .Net; databinding; thí dụ về databinding mà không viết code; thí dụ về databinding có viết code khởi tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p ntt 27/04/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số