• Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về PHP, các kiểu dữ liệu, chuyển kiểu dữ liệu, các phép toán trong PHP, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p ntt 24/08/2020 10 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mảng, khai báo và sử dụng mảng, mảng hai chiều, sắp xếp mảng, sắp xếp mảng một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p ntt 24/08/2020 11 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Session, cookie, khái niệm, khai báo cookie, sử dụng cookie, hử dụng cookie,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 24/08/2020 9 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, dữ liệu kiểu chuỗi, dữ liệu kiểu số, dữ liệu kiểu thời gian, một số thuật ngữ hay dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p ntt 24/08/2020 6 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 9: PHP framework

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 9: PHP framework

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 9: PHP framework" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ quản trị nội dung (CMS) là gì, mô hình MVC, tổng quan về Joomla, cài đặt Joomla, back end, from end,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng tấn công, các nguy cơ, an toàn PHP, an toàn MySQL, lập trình thế nào để an toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Máy tính và lập trình" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức máy tính, ngôn ngữ lập trình, các công việc trong lập trình, dữ liệu và giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Cấu trúc và các thành phần chương trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Chương trình C đơn giản, phong cách lập trình, rèn luyện việc xuất ra màn hình, đọc dữ liệu từ bàn phím, xử lý đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu và kiểu dữ liệu, từ khoá, biến và khai báo biến, tầm vực biến, phép toán và biểu thức, kiểu enum, hằng số, chuyển đổi kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Cấu trúc rẽ nhánh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của cấu trúc rẽ nhánh, câu lệnh và chương trình, cấu trúc if, cấu trúc if - else, cấu trúc if-else lồng nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p ntt 24/08/2020 9 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Cấu trúc lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của cấu trúc lặp, câu lệnh for, câu lệnh while, hiểu được vai trò của thuật toán trong giải quyết bài toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Kiểu dữ liệu người lập trình định nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ khoá typedef, cấu trúc dữ liệu, mảng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ntt 24/08/2020 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số