• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê trình bày về khái niệm chứng từ kế toán, tính chất pháp lý của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ kế toán; khái niệm kiểm kê, phân loại phạm vi kiểm kê.

   13 p ntt 24/07/2015 360 4

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trình bày về các khái niệm - đặc điểm - nhiệm vụ của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doan của doanh nghiệp, quá trình tổng hợp báo cáo tài chính.

   38 p ntt 24/07/2015 112 4

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tài khoản kế toán, kết cấu tài khoản kế toán, phân loại tài khoản kế toán, nguyên tắc ghi chép tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p ntt 24/07/2015 128 4

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

  Nội dung chính trong chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tính giá các đối tượng kế toán, ý nghĩa tính giá các đối tượng kế toán, nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán.

   49 p ntt 24/07/2015 511 3

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

  Nội dung chương 7 Sổ kế toán và hình thức kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm sổ sách kế toán, ý nghĩa sổ kế toán, hình thức sổ kế toán, cách ghi sổ kế toán; hình thức kế toán, nhật kí chung, nhật kí sổ cái, nhật kí chứng từ, ghi sổ chứng từ, kế toán trên máy vi tính.

   40 p ntt 24/07/2015 271 4

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Chu trình kinh doanh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Chu trình kinh doanh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán Chương 5: Chu trình kinh doanh nhằm giúp sinh viên nhận biết các hoạt động trong chu trình, mô tả dòng di chuyển dữ liệu trong chu trình, quy trình xử lý thủ công và máy tính, các loại báo cáo trong chu trình.

   96 p ntt 24/07/2015 274 3

 • Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế

  Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế

  Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế nhằm thảo luận về bản chất và phạm vi của kế toán quốc tế, mô tả các vấn đề kế toán của các công ty mà có liên quan đến thương mại quốc tế (các giao dịch xuất hoặc nhập khẩu), các vấn đề kế toán và mối quan hệ với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mô tả thực trạng về niêm yết chéo...

   135 p ntt 24/07/2015 624 4

 • Bài giảng Tác động của CNTT tiên tiến vào công tác kế toán/kinh doanh trong môi trường ERP/e-commerce - PGS.TS. Đỗ Phúc Khoa

  Bài giảng Tác động của CNTT tiên tiến vào công tác kế toán/kinh doanh trong môi trường ERP/e-commerce - PGS.TS. Đỗ Phúc Khoa

  Bài giảng Tác động của CNTT tiên tiến vào công tác kế toán/kinh doanh trong môi trường ERP/e-commerce nhằm tích hợp hệ thống ERP, nguồn dữ liệu đa dạng, đặc điểm của các phần mềm kế toán/kinh doanh hiện nay, Business intelligence vào các hệ thống thông tin kế toán, khai phá dữ liệu Kho dữ liệu và ứng dụng.

   134 p ntt 24/07/2015 107 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Trần Thị Phương Thanh

  Nội dung chương 7 Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung về kế toán nợ vay, kế toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, kế toán nợ dài hạn, hình thức nợ thuê tài chính, kế toán phát hành trái phiếu công ty, kế toán dự phòng phải trả, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

   33 p ntt 24/07/2015 141 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Trần Thị Phương Thanh

  Sau khi học xong chương 6 Kế toán tài sản thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung về kế toán tài sản, kế toán thuê và cho thuê hoạt động, kế toán thuê tài chính, kế toán tài sản cố định và thuê lại.

   30 p ntt 24/07/2015 124 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh

  Nội dung chương 3 Kế toán hoạt động xây lắp thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp và những quy định của kế toán, kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán doanh thu, chi phí được trừ của hợp đồng xây dựng, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

   22 p ntt 24/07/2015 109 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 Kế toán các giao dịch ngoại tệ trình bày về những vấn đề chung trong giao dịch ngoại tệ, nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ, đặc điểm kinh doanh xuất nhập khẩu va2nhu74ng quy định kế toán: nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác.

   30 p ntt 24/07/2015 112 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số