Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

Chương 1 trình bày về "Công nghệ hóa học và sự phát triển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về công nghệ hóa học, xu thế phát triển của công nghiệp hóa học, nguyên liệu cho công nghiệp hóa học, nguyên lý chung về thiết bị.