Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng phương pháp kế toán ABC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng thành công phương pháp Kếtoán chi phí dựa trên hoạt động (ABC). Dữliệu được thu thập từ nhà quản trị các cấp của 162 doanh nghiệp là khác hàng của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, đánh giá thực trạng phân bổ chi phí tại các doanh nghiệp hiện nay và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng thành công phương pháp kế toán ABC.