QCVN 4-4:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất chống đông vón

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất chống đông vón được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.