QCVN 4-14:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất tạo phức kim loại

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất tạo phức kim loại được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.