QCVN 4-10:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - phẩm màu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lƣợng, vệ sinh an toàn đối với các phẩm màu đƣợc sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.