Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường

Tài liệu có nội dung về Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường tập trung giới thiệu qua 8 bài. Bài 1 giới thiệu về các đặc điểm địa lý, dân cư và sinh thái của lưu vực sông Mê Công. Bài 2 trình bày những hoạt động thực tiễn không bền vững trong lưu vực sông Mê Công. Bài 3 nêu khái quát những nguyên tắc phát triển bền vững. Bài 4 đề cập đến hướng phát triển bền vững và các nội dung khác.