Phân tích ứng xử và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép - Chương 3: Bê tông cốt thép bị ép ngang (confined)

Thí nghiệm nén 3 trục bê tông, bê tông bị ép ngang, mô hình quan hệ (σ−ε) của bê tông bị ép ngang, mô hình Mander về quan hệ (σ−ε) của bê tông bị ép ngang, tính toán các tỉ số thép ngang, thống số khối ứng suất nén của bê tông bị ép ngang,..,