Phân tích ứng xử và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép - Chương 13: Khái quát về phân tích và thiết kế công trình chống động đất

Chương 13 - Khái quát về phân tích và thiết kế công trình chống động đất. Nội dung chính chương này gồm có: Động đất và quá trình động đất, các phổ đáp ứng, phương pháp phân tích & thiết kế động đát truyền thống.