Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về đào tạo kế toán theo Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Học viện Ngân hàng

Bài viết tập trung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên được đào tạo kế toán theo IFRS tại HVNH, sử dụng mô hình hồi quy bội và phân tích tương quan với mẫu nghiên cứu là 220 sinh viên chất lượng cao chuyên ngành kế toán và chương trình liên kết quốc tế (CityU).