Một số yếu tố cơ bản quyết định đến hình thái quy hoạch và kiến trúc truyền thống bền vững của Việt Nam

Một số yếu tố cơ bản quyết định đến hình thái quy hoạch và kiến trúc truyền thống bền vững của Việt Nam giúp cho việc đánh giá, so sánh làm cơ sở bảo tồn, phát triển hình thái quy hoạch và kiến trúc truyền thống nước ta.