Giáo trình Vệ sinh phòng bệnh - ThS. Đồng Ngọc Đức

Giáo trình Vệ sinh phòng bệnh bao gồm các bài học: môi trường & sức khỏe, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải,diệt khuẩn, diệt côn trùng, diệt chuột, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường học, vệ sinh bệnh viện, vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống dịch bệnh. Giáo trình là tài liệu chính thức để sử dụng cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường.