Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 1

"Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 1" thông tin đến người học các bài thực hành cài đặt Visual Basic và môi trường làm việc của VB; biến, mảng, hàm, thủ tục và các cấu trúc điều khiển; sử dụng các điều khiển cơ bản trong Visual Basic.