Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

Cuốn sách Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng được biên soạn cho sinh viên đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các nhà kinh doanh, các cấp quản trị, các chuyên viên, các bác sĩ, các kỹ sư đang làm công việc hành chánh sự vụ tại bất cứ các cơ quan tổ chức nào biết cách quản trị hành chánh văn phòng của bộ phận mình một cách khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại. Phần 1 của cuốn sách trình bày đại cương về quản trị hành chính văn phòng và quản trị hành chính văn phòng một cách khoa học. Qua nội dung 2 phần sẽ giúp người học nắm một cách tổng quát tại sao phải quản trị hành chính văn phòng, những ai quản trị hành chánh văn phòng, vai trò của thư ký trong các doanh nghiệp, và làm cách nào hoạch định, tổ chức, kiểm tra hành chính văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.