Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Hoài Ân

Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay do PGS.TS. Vũ Hoài Ân biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về được hệ thống hóa, được trình bày rõ ràng và mạch lạc về kỹ thuật gia công điều khiển số CNC trên máy tiện và máy phay CNC. Giáo trình gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu giáo trình.