Ebook Việt Nam phong tục - Phan Kế Bính

Cuốn sách "Việt Nam phong tục" của Phan Kế Bính đề cập khá đầy đủ, ngắn gon, xúc tích về phong tục gia tộc, thôn xóm, trong xã hội. Việt Nam phong tục là tư liệu cần thiết để suy cổ nghiệm kim. Mong rằng khi xếp sách lại, người đọc sẽ cảm thấy yêu thiên nhiên, tình đoàn kết giữa người trong một nước.