Ebook Từ điển sinh học Anh-Việt và Việt-Anh: Phần 3

Cuốn "Từ điển sinh học Anh-Việt và Việt-Anh" này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng. Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Phần 3 tiếp tục trình bày các thuật ngữ Việt-Anh của từ điển từ chữ E, Ê, F đến chữ Z. Mời bạn cùng tham khảo.