Ebook Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo TCXDVN 356-2005 (Tập 2) - GS.TS. Nguyễn Đình Cống

Ebook Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo TCXDVN 356-2005 (Tập 2) trình bày việc tính toán các cấu kiện chịu nén, kéo, xoắn, làm việc cục bộ và về nứt, biến dạng. Các điều kiện và công thức tính toán được dựa vào Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCXDVN 356-2005.