Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" bao gồm: Quan điểm chung về tài nguyên và môi trường, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.