Ebook Lập trình với PLC (Logo-Easy và S7-200): Phần 2 - ThS. Nguyễn Tấn Phước

Phần 2 Ebook Lập trình với PLC (Logo-Easy và S7-200) do ThS. Nguyễn Tấn Phước biên soạn gồm nội dung chương 10 đến chương 17. Nội dung phần này trình bày các nội dung như: Giới thiệu tổng quát về PLC Easy, các thao tác chung trên Easy, lập trình cho PLC Easy và các nội dung khác.