Ebook Khoa học và công nghệ thế giới kinh nghiệm và định hướng chiến lược (Sách chuyên khảo)

"Sách chuyên khảo Khoa học và công nghệ thế giới - Kinh nghiệm và định hướng chiến lược" trình bày bối cảnh phát triển Khoa học và công nghệ trên thế giới cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI; Khoa học và công nghệ của các nước châu Mỹ và các khu vực khác.