Ebook Hóa lí (Tập 4) - NXB Giáo dục

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Hóa lí (Tập 4)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các thuyết về chất điện li, các hiện tượng bất thuận nghịch trong dung dịch chất điện li, các quá trình điện cực cân bằng, lớp điện kép và sự hấp phụ trên ranh giới hai pha, các cơ sở động học điện hóa học.