Ebook Hóa lí (Tập 3) - NXB Giáo dục

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Hóa lí (Tập 3)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tốc độ phản ứng-các phương trình động học, các thuyết về phản ứng cơ bản, phản ứng dây chuyền, quang hóa học, phản ứng trong dung dịch, xúc tác đồng thể, động học vĩ mô, xúc tác dị thể.