Ebook Hóa lí (Tập 1) - NXB Giáo dục

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Hóa lí (Tập 1)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguyên lý không và nguyên lí I của nhiệt động học, nguyên lí II của nhiệt động học, các thể nhiệt động và các hàm đặc trưng, một số ứng dụng của thể đẳng áp, cân bằng hóa học, nguyên lí III của nhiệt động học.