Ebook Dược học cổ truyền - ĐH. Dược Hà Nội

Cuốn sách Dược học cổ truyền được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản của lý luận y học cổ truyền để có thể vận dụng vào việc hướng dẫn sử dụng & chế biến thuốc y học cổ truyền, đồng thời giúp sinh viên nhận biết 15 loại thuốc theo phân loại thuốc. Giáo trình gồm có 3 phần với 11 chương. Nội dung khái quát về đại cương y học cổ truyền, đại cương về thuốc cổ truyền và phân loại thuốc, cách chế biến thuốc cổ truyền.