Ebook Dơi Việt Nam và vai trò của chúng trong kinh tế và sản xuất nông nghiệp: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Nội dung sách cung cấp những dẫn liệu về đời sống, hoạt động và giá trị của từng loài dơi nhằm nêu bật giá trị và hiện trạng của chúng trong việc bảo vệ, phục vụ cho phát triển kinh tế và sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Sau đây là phần 2 của ebook.