Ebook Di tích lịch sử Chùa Hương: Phần 2

Phần 2 của ebook "Di tích lịch sử Chùa Hương" sẽ giới thiệu đến bạn đọc những di tích như: Đền Cửa Võng, động chùa Hương Tích, động Hình Bồng, chùa Thanh Sơn - Hương Đài, chùa Long Vân, chùa Bảo Đài, Động Chùa Tuyết Sơn, chùa Hương Trản, Đại sư Thanh Tích (1881-1964) - Tổ thứ 9 chùa Hương Tích, Hòa thượng Thích Thanh Chân động chủ Hương Sơn - Tố thứ 10. Mời các bạn cùng tìm hiểu.