Ebook Di tích, danh thắng Tuyên Quang: Phần 2

Phần 2 của ebook "Di tích, danh thắng Tuyên Quang" sẽ giới thiệu đến bạn đọc về: Kiên Đài - Nơi chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II; Kim Bình - Nơi họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II; Kim Quan - Trụ sở an toàn của Trung ương Đảng; Lập Binh - Di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ; Chi Liền - Di tích Trụ sở Ban Thường trực Quốc hội và Trung ương Mặt trận Liên - Việt;… Mời các bạn cùng tham khảo.