Ebook Các biện pháp điều khiển, sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái: Phần 1

Để cung cấp cho thị trường sản phẩm quả tươi vào thời điểm mang lại hiệu quả kinh tế nhất thì ngoài sự hiểu biết về quy luật sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả của cây ăn quả, người sản xuất cần nắm vững những biện pháp kỹ thuật chủ yếu như: Điều khiển ra hoa, kết quả bằng các biện pháp cơ giới và chất điều tiết sinh trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.