Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận - Thuyết minh bản đồ các đơn vị sinh thái dải cát ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận

Nghiên cứu, thành lập bản đồ các đơn vị sinh thái dải cát ven biển miền Trung là một trong những nội dung của đề tài " Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận" nhằm xác định các dải cát với những chức năng sinh thái đặc trưng, tìm hiểu quy luật phân hóa, các quá trình thành tạo và diễn thế của chúng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.