Cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam khi tỷ lệ an toàn vốn áp dụng theo Basel II

Để đảm bảo an toàn và lành mạnh cho hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra những quy định về đảm bảo an toàn, đặc biệt là quy định về tỷ lệ an toàn vốn căn cứ vào các chuẩn mực quốc tế về an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và an toàn vốn nói riêng.