Báo cáo tổng kết đề án: Hoàn thiện khổ mẫu VNMARC

Báo cáo tổng kết đề án: Hoàn thiện khổ mẫu VNMARC mục tiêu là thúc đẩy quá trình tiêu chuẩn hóa hoạt động thông tin - thư viện, hỗ trợ công tác trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam, hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.