Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - GV Trần Hữu Huy

Chương 1 Các khái niệm cơ bản lý thuyết nội ngoại lực nằm trong bộ bài giảng Sức bền vật liệu của giảng viên Trần Hữu Huy trình bày về các khái niệm cơ bản về lý thuyết ngoại lực, lý thuyết nội lực, ứng suất.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)