Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Nguyễn Đức Nghĩa

Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Bài toán luồng cực đại (Maximum flow problem). Những nội dung chủ yếu được trình bày trong chương này gồm có: Bài toán luồng cực đại trong mạng; lát cắt, đường tăng luồng; định lý về luồng cực đại và lát cắt hẹp nhất; thuật toán Ford-Fulkerson; thuật toán Edmond-Karp; các ứng dụng.