Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 5 - Nguyễn Đức Nghĩa

Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bài toán đường đi ngắn nhất. Thông qua chương này người học có thể hiểu được: Bài toán đường đi ngắn nhất (ĐĐNN); tính chất của ĐĐNN, giảm cận trên; thuật toán Bellman-Ford; thuật toán Dijkstra; đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có chu trình; thuật toán Floyd-Warshal.