Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Bài toán ghép cặp - Nguyễn Đức Nghĩa

Chương này trình bày về Bài toán ghép cặp (Graph Matching) với những nội dung chính sau: Bài toán ghép cặp trên đồ thị, bài toán cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía, qui về bài toán luồng cực đại, đường tăng cặp ghép, thuật toán tìm cặp ghép cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.