Bài giảng Tin học kế toán: Bài 6

Bài 6 Kế toán tiền lương thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, thực hành trên phần mềm kế toán.