Bài giảng Tin học kế toán: Bài 5

Bài 5 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tăng giảm TSCĐ, sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ, thực hành trên phần mềm kế toán