Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Đối tượng trong VB6.0" cung câp cho người học các kiến thức: Đối tượng và cách sử dụng đối tượng, đối tượng Form, Label, Textbox, CommandButton. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.