Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tập ký tự, các khái niệm cơ, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập thực hành để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)