Bài giảng Tiền tệ và ngân hàng - PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa

Mục đích của môn học nhằm nâng cao kiến thức lý thuyết vĩ mô nền tảng về tiền tệ và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường và liên hệ thực tế Việt Nam, giúp người học có thể hiểu và giải thích được các biến động về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ảnh hưởng của những biến biến động này đến các biến số kinh tế vĩ mô