Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

Chương 8: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.