Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.