Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

Sau khi học xong chương 7 Tài chính công thuộc bài giảng Thị trường tài chính sinh viên nhận thức về tài chính công, ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Tài chính công bao gồm bất kỳ khoản thu và chi được đưa vào ngân sách chính phủ.