Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 7 cung cấp kiến thức cơ bản về: Khái niệm về thị trường phái sinh, khái niệm về chứng khoán phái sinh, vai trò của thị trường phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường phái sinh, các hình thức tổ chức giao dịch của thị trường phái sinh, giới thiệu về một số sở giao dịch chứng khoán phái sinh lớn trên thế giới,...