Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

Nội dung chính của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 2 Lý luận cơ bản về tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển tiền tệ, các chế độ tiền tệ, bản chất và chức năng tiền tệ.