Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 11 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

Nội dung của chương 11 Các trung gian tài chính thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu khái niệm các trung gian tài chính, vai trò các trung gian tài chính, một số trung gian tài chính.