Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 10 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

Nghiên cứu chương 10 Thị trường tài chính nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu sự hình thành thị trường tài chính, cơ cấu thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn.